Nghĩa của từ: zenith

*
thiên đỉnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

zenith /'zeniθ/
* danh từ
 - (thiên văn học) thiên đỉnh
 - (nghĩa bóng) điểm cao nhất, cực điểm, tột đỉnh
=to be at the zenith of+ lên đến cực điểm của
=to have passed one's zenith+ đã qua thời kỳ oanh liệt nhất, đã qua thời kỳ thịnh vượng nhất
Động từ BQT - Android App