Nghĩa của từ: zero drift

* xib.
sự rời về không

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App