Nghĩa của từ: zero solution

* đs.
nghiệm không

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App