Nghĩa của từ: zero state

* xib.
trạng thái không

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App