Nghĩa của từ: zeta

*
zeta (ζ)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

zeta
* danh từ
 - zêta (chữ thứ sáu của bảng chữ cái Hi lạp)Động từ BQT - Android App