Nghĩa của từ: zodiac

* tv.
hoàng đạo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

zodiac /'zoudiæk/
* danh từ
 - (thiên văn học) hoàng đạo
Động từ BQT - Android App