Nghĩa của từ: zodiacal

* vl.
(thuộc) hoàng đạo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

zodiacal /zou'daikəl/
* tính từ
 - (thuộc) hoàng đạo
=zodiacal light+ ánh sáng hoàng đạo
Động từ BQT - Android App