Nghĩa của từ: zonal

*
(thuộc) đới, theo đới

Nghĩa trong từ điển StarDict:

zonal /'zounl/
* tính từ
 - (thuộc) đới; (thuộc) khu vực
 - chia thành đới
Động từ BQT - Android App