Nghĩa của từ: zonal sampling

* tk.
sự lấy mẫu [theo đới, theo lớp]

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App