Nghĩa của từ: zone of preference

* kt.
vùng quyết định cuối cùng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App