zonal sampling

tk.
sự lấy mẫu [theo đới, theo lớp]

ucqqs
Không có phản hồi
Posted in:
Chưa được phân loại
Comments
There are no comments yet.
Write a comment