Uncategorizedzonal

(thuộc) đới, theo đới

zigzag

đường díc dắc, đường chữ chi